dienos sentencija

„Kai kurių darbų didybę lemia ne tiek mastas, kiek savalaikškumas.“ / Seneka /

PRAKTIKA

Advokato Vygaudo Molio kontora siūlo nuo 2020-06-01 atlikti praktiką kontoroje, Kaune. Praktikantas (-ė) gali būti teisės studentas (-ė) arba asmuo, įgijęs teisinį išsilavinimą. CV siųsti el. paštu vygaudasmol@gmail.com. Dėl praktikos pasiteirauti galima telefonu 8-699-42852.

DĖMESIO!

Advokato Vygaudo Molio kontora ieško advokato padėjėjos. Tel. +370 699 42852

DĖMESIO Nuo 2017 m. kovo 15 d.

Advokato Vygaudo Molio kontora siekia padėti perkančiosioms organizacijoms teisingai ir teisėtai vykdyti viešųjų pirkimų procedūras įsigyjant reikalingų ir pageidaujamų prekių, paslaugų ar darbų.

Paslaugos perkančiosioms oranizacijoms:

 • Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas;
 • Viešųjų pirkimų sutarčių projektų rengimas;
 • Teisinė pagalba viešųjų pirkimų planavimo stadijoje, nustatant pirkimų vertes ir pasirenkant pirkimo būdus visiems finansiniams metams;
 • Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklių rengimas, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos veiklos specifiką.

Paslaugos paslaugų teikėjams:

 • Vertiname pirkimo dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
 • Surašome pretenzijas, nustatę galimų diskriminacinių ar neteisėtų sąlygų buvimą;
 • Pagal nustatytus reikalavimus padedame paruošti pasiūlymus;
 • Rengiame jungtinės veiklos ir kitas sutartis;
 • Teikiame pagalbą atstovaujant interesus Lietuvos ir ES institucijose;
 • Administruojame ES fondų finansuojamus projektus;
 • Atstovaujame interesus teismuose.

Tikimės produktyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo.

Pateikta informacija yra tik informacinio pobūdžio ir pilnai neatspindi visų teikiamų paslaugų aspektų. Dėl išsamios informacijos apie teikiamas paslaugas ir dėl konsultacijų teisiniais klausimais prašome kreiptis į advokato Vygaudo Molio kontorą telefonu: +370 37 202947 arba mob. tel. +370 699 42852. Kaina sutartinė - lanksti.

Dėmesio!

Vygaudo Molio advokato kontora nuo 2015 m. lapkričio 2 d. teikia naują paslaugą klientams, pagal pageidavimą ir esant būtinumui galimas advokato atvykimas į kliento buvimo vietą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse. Ši nuostata galioja ir juridiniams asmenims.

teikiame šias teisines paslaugas

Per 40 teisinio darbo metų sukaupta patirtis V. Molio advokato kontorai leidžia Jums pasiūlyti platų teisinių paslaugų spektrą. Sukauptą patirtį efektyviai panaudojame atstovaudami Jus baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose. Išsamiai konsultuojame kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo, registravimo klausimais.

Specializuojamės

Jeigu patekote į situaciją, kurioje Jums reikia pagalbos atstovaujant teismuose arba kyla klausimų susijusių su kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu mūsų specialistai yra pasiruošę Jums padėti. Mes specializuojamės:

 • Baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose.
 • Konsultacijos kilnojamojo ir nekilnojamojo turto klausimais.

Teikiame paslaugas

V. Molio advokato kontora profesionaliai, kokybiškai, greitai ir už optimalią kainą gali Jums suteikti šias teisines paslaugas:

 • Notaro, antstolio, bankroto administravimo procedūros.
 • Įmonių atstovavimo paslaugos.

Kiti darbai

Ilgametė teisinio darbo patirtis mums leidžia Jums pasiūlyti teisinę pagalbą įvairiose Jūsų gyvenimo situacijose. Kreipkitės į mus jeigu Jums prireikė pagalbos ar konsultacijų:

 • Rengiant detaliuosius ar geodezinius planus.
 • Vykdant pirkimus ar pardavimus.
 • Registro ir kadastro klausimais.
 • Kitais teisiniais klausimais.

Attention!

From 2nd of November 2015 Vygaudas Molis lawyers providing a new service to their customers. There is a possibility to arrive to the client’s location not only in Lithuania but also in foreign countries. This provision also applies to legal entity.

We providing the following legal services

During the 40 years gained of legal work experience allows us to offer a wide range of services. We use the experience gained to effectively represent you in criminal, civil and administrative cases. Detailed consultations on movable and real estate purchase, sale, registration issues.

We specialized

If you get into a situation where you need help with the representation in the courts or any questions relating to movable and immovable property, our specialists are ready to help you. We specialize in:

 • Criminal, civil and administrative cases.
 • Consultation of movable and immovable property.

Providing services

V. Molis lawyer firm professionally, qualitatively, quickly and at optimal prices can give you the following legal services:

 • Notaries, bailiffs, bankruptcy administration procedures.
 • Corporate representation.

Other works

Many years of legal experience allows us to offer you legal advice in different situations in your life. Please contact us if you need help or advice:

 • Preparationof detailedplansorsurveying.
 • Thepurchasesor
 • Registry andcadastral
 • In otherlegal matters.

Внимание!

Адвокатская контора В. Молиса с 2 ноября 2015 г. оказывает новую услугу – по желанию или потребности клиента адвокат прибывает в указанное клиентом место не только в Литве, но и в других странах. Данная услуга предоставляется и юридическим компаниям.

ОКАЗЫВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Опыт, накопленный адвокатской конторой В.Молиса за 40 лет правовой работы, позволяет предложить Вам широкий спектр юридических услуг. Накопленный опыт мы эффективно используем, представляя Вас в уголовных, гражданских и административных делах. Предоставляем исчерпывающие консультации по вопросам купли, продажи и регистрации движимого и недвижимого имущества.

Специализируемся

Наши специалисты всегда готовы помочь Вам, если Вы оказались в ситуации, в которой Вам необходима помощь при защите Ваших интересов в судах или при возникновении вопросов, связанных с движимым и недвижимым имуществом. Мы специализируемся на:

 • уголовных, гражданских и административных делах.
 • консультациях по вопросам движимого и недвижимого имущества.

Оказываем услуги

Адвокатская контора В.Молиса профессионально, качественно и оперативно за оптимально приемлемую цену сможет оказать Вам следующие юридические услуги:

 • Процедуры нотариуса, судебного пристава, администрирования банкротства.
 • Услуги представительства предприятий.

Прочие работы

Многолетний опыт правовой работы позволяет нам предложить Вам правовую помощь в различных жизненных ситуациях. Обращайтесь к нам, если Вам понадобится помощь или консультация:

 • при подготовке детальных или геодезических планов.
 • при осуществлении закупок или продаж.
 • по вопросам реестра и кадастра.
 • по иным юридическим вопросам.

apie mus

 • Vygaudas Molis

  Advokatas

  • Gimė 1952 m. balandžio 7 d.
  • 1974–1990 m. – teisinis darbas įvairiose įmonėse, susivienijimuose ir žinybose.
  • 1988 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
  • 1988–1993 m. buvo Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto dėstytoju.
  • 1990–1991 m. – Kauno miesto valdybos Rejestro tarnybos viršininko pavaduotojas.
  • 1992–1996 m. – Kauno miesto valdybos Butų privatizavimo tarnybos viršininkas.
  • 1995–2011 m. – valstybės įmonės „Registrų centras“ Kauno filialo Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas.
  • 2011–2013 – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
  • 2004 m. rugsėjo 23 d. pripažintas advokatu, priėmė priesaiką.
  • Lietuvos teisininkų draugijos narys, tarybos ir valdybos narys, Kauno skyriaus pirmininkas.
  • Įkūrė Lietuvos teisininkų draugijos skyrius dvylikoje Lietuvos miestų.
  • 2004 m. buvo įtrauktas į Vyriausiosios rinkimų komisijos sąrašą nuo Lietuvos teisininkų draugijos.

  Gyvenimo moto:

  „Kiekvieną pralaimėjimą, turime paversti pergale.“

 • Dėmesio

 • Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., siekiant užtikrinti kokybiškesnį Gerbiamų Klientų aptarnavimą, Vygaudo Molio advokato kontora pasirašė bendradarbiavimo sutartis su:

  • Ruslan Mazurov advokato kontora, kontaktinis asmuo – advokato padėjėja Rūta Kontrimaitė

  Advokatų kontoros numato keistis naujausia informacija teisės veiklos srityse, realizuojant bendras konsultacijas, skatinančias pažangios patirties mainus

 • Kęstutis Adomaitis

  Advokato padėjėjas

  • Gimė 1955 m. gegužės 27 d.;
  • Studijavo Kauno politechnikume bei Kauno politechnikos institute radiotechniką bei elektrotechniką;
  • Iki 1989 metų dirbo Kauno monolitinės statybos valdybos vyriausiuoju energetiku;
  • Vėliau dirbo įvairiuose komercinėse įmonėse vadybininko ir vadovo pareigose;
  • 2004-2009 metų laikotarpyje dirbo bankroto administratorių biure teisininko pareigose;
  • 2012 metais baigė Teisės universitetinių vientisųjų studijų programą (valstybinis kodas 60101S102) Vilniuje Kazimiero Simonavičiaus universitete ir įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį;
  • Nuo 2014 metų įrašytas į Lietuvos advokatūros advokatų padėjėjų sąrašą (liudijimo Nr.2760) ir atliko dvejų metų advokato padėjėjo praktiką advokato Daliaus Mecelicos kontoroje Kaune;
  • Su kolegomis teisininkais rengia knygą „Teisingumo ir teisėtumo takoskyra Lietuvoje ir jos priežastys“
  • Nuo 2018 metų gruodžio mėnesio – dirba advokato Vygaudo Molio kontoroje advokato padėjėju;
  • Lietuvos teisininkų draugijos skyriaus narys;
  • Laisvalaikio pomėgis – šachmatai bei kelionės;

  Gyvenimo moto:

  „Gana dažnai visa esmė slypi smulkmenose, tad nenuvertinkim jų.“

 • Karolina Šachverdijevaitė

  Advokato padėjėja

  • 2017.08.24 – 2022.06.23 – studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete, įgijo teisės magistro kvalifikaciją.
  • 2017.09.01 – 2019.07.01 – buvo Vytauto Didžiojo universiteto Europos teisės studentų asociacijos („ELSA“ VDU) direktorė lėšų paieškai.
  • 2017.09.01 – 2018.05.31 – Vytauto Didžiojo universiteto Verslo praktikų centre baigė „Verslumo akademiją“ (gretutinės studijos).
  • 2018.10.02 – 2019.06.01 – atlikinėjo savanorišką praktiką Dianos Višinskienės advokatų kontoroje.
  • 2020.06.23 – 2022.07.26 – atlikinėjo savanorišką praktiką advokato Vygaudo Molio advokato kontoroje.
  • 2020.07 – 2020.11 – buvo Petrašiūnų-Gričiupio apygardos rinkimų komisijos narė.
  • 2020.09 – 2021.07 – Vytauto Didžiojo universiteto Teisės klinikoje teikė nemokamas teisines konsultacijas interesantams.
  • 2022.07.27 – dabar – advokato padėjėja.
  • Gyvenimo tikslas – atlikti advokato praktiką.

  Gyvenimo moto:

  „Sėkmė susideda iš žingsniavimo nuo vienos nesėkmės prie kitos, neprarandant entuziazmo.“

  Vinstonas Čerčilis

 • Greta Česonytė

  Advokato padėjėja

  • 2016.08.24 – dabar – studijuoja Vytauto Didžiojo universitete vientisųjų teisės studijų programą.
  • 2018.07.01 – 2019.07.01 – Vytauto Didžiojo universiteto Europos teisės studentų asociacijos („ELSA“ VDU) Generalinė sekretorė.
  • 2019.07.01 – dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Europos teisės studentų asociacijos („ELSA“ VDU) Prezidentė.
  • 2019.05.31 – 2019.10.26 – atlikinėjo savanorišką praktiką Anstolės Linos Ugnės Novikienės kontoroje.
  • 2020.04.13– 2020.06.12 – atlikinėjo savanorišką praktiką „Konsus“ advokatų kontoroje.
  • 2020.07.13– 2020.09.11 – atlikinėjo savanorišką praktiką Kauno miesto 26-ąjame notaro biure.

  Gyvenimo moto:

  „Žmogus yra toks, kokios jo mintys. Didis yra žmogus, suprantantis, jog pasaulį valdo mąstymas.“

  Ralfas Emersonas

 • Miglė Kazlauskaitė

  Buvusi praktikantė

  • 2017.08.24 – 2021.06.21 – Vytauto Didžiojo universitete įgijo bakalauro laipsnį teisės ir finansų programoje.
  • 2021.08.30 – 2023.01.27 – Vytauto Didžiojo universitete įgijo magistro laipsnį baudžiamosios ir verslo teisės programoje.
  • 2021.02.01 – 2021.06.30 – buvo Vytauto Didžiojo universiteto Europos teisės studentų asociacijos („ELSA“ VDU) narė.
  • 2021.01.01 – 2023.01.27 – atliko praktiką advokato Vygaudo Molio advokato kontoroje.
  • 2022.10.18 – dabar – Lietuvos teisininkų draugijos, Kauno skyriaus narė.
  • 2023.02.14 – dabar – advokato padėjėja Advokato Ruslan Mazurov kontoroje

  Gyvenimo moto:

  „Aš niekada negalėsiu pakeisti vėjo krypties, tačiau aš visuomet galėsiu pritaikyti bures taip, kad pasiekčiau savo tikslą.“

  Jimmy Deanas

naujienos

Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus atkūrimo 25 -ečio paminėjimas

Siūlome peržiūrėti Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus  atkūrimo 25 -ečio paminėjimo, kuris įvyko 2014 vasario 07 d. Kauno miesto Rotušėje akimirkas.

Iškilmingas renginys skirtas P. Leono 150-osioms gimimo metinėms paminėti

Nuotraukos iš Iškilmingo renginio skirto P. Leono 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

Pažymėjimų moksleiviams įteikimas Vytauto Didžiojo universitete

Nuotraukos iš pažymėjimų įteikimo moksleiviams Vytauto Didžiojo universitete.

Kauno kolegijos 15-os metų jubiliejaus šventė

Trečio Amžiaus Universiteto 2015 m. mokslo metų atidarymo šventė

Advokatūros diena ir eisena ,,Teisingumo liepsna”

Advokatūros diena ir eisena ,,Teisingumo liepsna” , 2015 m. gruodžio 3 d., Vilnius.

Advokatūros savaitės uždarymo ceremonija

Advokatūros savaitės uždarymo ceremonija Vilniaus operos ir baleto teatre, 2015 m.

Lietuvos teisininkų draugijos Visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas, 2016 m.

2016 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, vyko Lietuvos teisininkų draugijos Visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.

Advokatų bendruomenės šventė kaimo turizmo sodyboje ,,Karpynė”, 2016 m.

Dalyvavimas Advokatų dienos minėjime ir eisenoje ,,Teisingumo liepsna”, 2016 m.

Dalyvavimas Advokatų dienos minėjime ir eisenoje ,,Teisingumo liepsna”, Vilnius, 2016 m. gruodžio 2 d.

Advokatūros savaitės uždarymo ceremonija Vilniaus operos ir baleto teatre, 2016 m.

Advokatūros savaitės uždarymo ceremonija Vilniaus operos ir baleto teatre, 2016 m.

Visuotinis advokatų susirinkimas, 2017 m. gegužės 5 d., Vilnius

Visuotinis advokatų susirinkimas, 2017 m. gegužės 5 d., Vilnius.

2017 Rugpjūčio 1 d Advokato Vygaudo Molio kontoroje pradėjo dirbti advokatė Daiva Mekšraitienė

Nuo 2017 m. spalio 2 d Susitarta bendradarbiauti su advokatu Atu Moliu

Kontaktinis asmuo advokato padėjėja Brigita Sokolovaitė

Nuo 2017 spalio 2 d. susitarta bendradrbiauti su advokatu Roku Venslausku

Kontaktinis asmuo padejėja Greta Jundulaitė

Visuomeninio judėjimo „Pirmyn, Lietuva“ Kauno skyriaus steigimas, 2017-10-13

,,Š.m. spalio 13-osios vakarą Kaune susirinkę įvairių partijų atstovai įsteigė visuomeninio judėjimo „Pirmyn, Lietuva“ Kauno skyrių. Jo pirmininku vienbalsiai išrinktas advokatas, buvęs ilgametis Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus pirmininkas Vygaudas Molis…” visą straipsnį bei renginio medžiagą galite rasti http://komentaras.lt/visuomeninis-judejimas-pirmyn-lietuva-plecia-geografija-skyriui-kaune-vadovaus-advokatas-v-molis/?lang=

Tie, kas nori įdomaus ir aktyvaus gyvenimo, kviečiame prisijungti prie mūsų.

 

2011 m.- 2013 m. tuometinė advokato Vygaudo Molio veikla Tvarka ir teisingumas partijoje

2011 m.- 2013 m. tuometinė advokato Vygaudo Molio veikla Tvarka ir teisingumas partijoje dirbant Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigose (politinio pasitikėjimo).

Konstitucijos dienos 25- mečio minėjime Kauno apygardos administraciniame teisme buvo teikiama nemokama teisinė konsultacija

Konstitucijos dienos 25- mečio minėjime Kauno apygardos administraciniame teisme buvo teikiama nemokama teisinė konsultacija Lietuvoje gyvenantiems asmenims, kurias teikė  Advokatas Vygaudas Molis ir jo kontoros darbuotojai.

2017 m. Advokatų eisenos akimirkos

Advokatūros Gala vakaras 2017 m.

Susitikimas su Kauno senjorų asociacija, Kauno savivaldybėje 2018 m. kovo 1 d.

Susitikimas su Kauno senjorų asociacija, Kauno savivaldybėje  2018 m. kovo 1 d., konsultacija teisiniais klausimais.

2018 m. liepos 4 d. įvyko VPJ „Pirmyn, Lietuva“ Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos paminėjimas

Raudondvario pilyje 2018 m. liepos 4 d. vyko  VPJ „Pirmyn, Lietuva“  Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos paminėjimas.

Kviečiame peržiūrėti keletą akimirkų iš šio renginio.

2019-10-18 kaimo turizmo sodyboje vykęs Inos Bedarfienės knygos pristatymas.

2019-10-18 kaimo turizmo sodyboje vykęs Inos Bedarfienės knygos pristatymas. Lietuvos teisininkų draugijos renginys.

Advokato Vygaudo Molio veikla TV Pagalboje nuo 2014 metų

Visuotinis advokatų susirinkimas, 2021 m. rugpjūčio 20 d.

Akimirkos iš visuotinio advokatų susirinkimo, vykusio Birštone, šių metų rugpjūčio 20 d.

kontaktai

Jeigu Jums reikia teisinės pagalbos ar konsultacijos prašome susisiekite

Kontaktinė informacija

V. Molio advokato kontora
Laisvės al. 101-21
Kaunas, LT-44291

Mob. tel: 8 699 42852

Telefonas: (8 37) 202 947

Faksas: (8 37) 202 947

V. Molio advokato kontora žemėlapyje