dienos sentencija

„Gėris – ne mokslas, o veiksmas.“ / R. Rolandas /

Dėmesio!

Vygaudo Molio advokato kontora nuo 2015 m. lapkričio 2 d. teikia naują paslaugą klientams, pagal pageidavimą ir esant būtinumui galimas advokato atvykimas į kliento buvimo vietą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse. Ši nuostata galioja ir juridiniams asmenims.

teikiame šias teisines paslaugas

Per 40 teisinio darbo metų sukaupta patirtis V. Molio advokato kontorai leidžia Jums pasiūlyti platų teisinių paslaugų spektrą. Sukauptą patirtį efektyviai panaudojame atstovaudami Jus baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose. Išsamiai konsultuojame kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo, registravimo klausimais.

Specializuojamės

Jeigu patekote į situaciją, kurioje Jums reikia pagalbos atstovaujant teismuose arba kyla klausimų susijusių su kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu mūsų specialistai yra pasiruošę Jums padėti. Mes specializuojamės:

 • Baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose.
 • Konsultacijos kilnojamojo ir nekilnojamojo turto klausimais.

Teikiame paslaugas

V. Molio advokato kontora profesionaliai, kokybiškai, greitai ir už optimalią kainą gali Jums suteikti šias teisines paslaugas:

 • Notaro, antstolio, bankroto administravimo procedūros.
 • Įmonių atstovavimo paslaugos.

Kiti darbai

Ilgametė teisinio darbo patirtis mums leidžia Jums pasiūlyti teisinę pagalbą įvairiose Jūsų gyvenimo situacijose. Kreipkitės į mus jeigu Jums prireikė pagalbos ar konsultacijų:

 • Rengiant detaliuosius ar geodezinius planus.
 • Vykdant pirkimus ar pardavimus.
 • Registro ir kadastro klausimais.
 • Kitais teisiniais klausimais.

Attention!

From 2nd of November 2015 Vygaudas Molis lawyers providing a new service to their customers. There is a possibility to arrive to the client’s location not only in Lithuania but also in foreign countries. This provision also applies to legal entity.

We providing the following legal services

During the 40 years gained of legal work experience allows us to offer a wide range of services. We use the experience gained to effectively represent you in criminal, civil and administrative cases. Detailed consultations on movable and real estate purchase, sale, registration issues.

We specialized

If you get into a situation where you need help with the representation in the courts or any questions relating to movable and immovable property, our specialists are ready to help you. We specialize in:

 • Criminal, civil and administrative cases.
 • Consultation of movable and immovable property.

Providing services

V. Molis lawyer firm professionally, qualitatively, quickly and at optimal prices can give you the following legal services:

 • Notaries, bailiffs, bankruptcy administration procedures.
 • Corporate representation.

Other works

Many years of legal experience allows us to offer you legal advice in different situations in your life. Please contact us if you need help or advice:

 • Preparationof detailedplansorsurveying.
 • Thepurchasesor
 • Registry andcadastral
 • In otherlegal matters.

Внимание!

Адвокатская контора В. Молиса с 2 ноября 2015 г. оказывает новую услугу – по желанию или потребности клиента адвокат прибывает в указанное клиентом место не только в Литве, но и в других странах. Данная услуга предоставляется и юридическим компаниям.

ОКАЗЫВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Опыт, накопленный адвокатской конторой В.Молиса за 40 лет правовой работы, позволяет предложить Вам широкий спектр юридических услуг. Накопленный опыт мы эффективно используем, представляя Вас в уголовных, гражданских и административных делах. Предоставляем исчерпывающие консультации по вопросам купли, продажи и регистрации движимого и недвижимого имущества.

Специализируемся

Наши специалисты всегда готовы помочь Вам, если Вы оказались в ситуации, в которой Вам необходима помощь при защите Ваших интересов в судах или при возникновении вопросов, связанных с движимым и недвижимым имуществом. Мы специализируемся на:

 • уголовных, гражданских и административных делах.
 • консультациях по вопросам движимого и недвижимого имущества.

Оказываем услуги

Адвокатская контора В.Молиса профессионально, качественно и оперативно за оптимально приемлемую цену сможет оказать Вам следующие юридические услуги:

 • Процедуры нотариуса, судебного пристава, администрирования банкротства.
 • Услуги представительства предприятий.

Прочие работы

Многолетний опыт правовой работы позволяет нам предложить Вам правовую помощь в различных жизненных ситуациях. Обращайтесь к нам, если Вам понадобится помощь или консультация:

 • при подготовке детальных или геодезических планов.
 • при осуществлении закупок или продаж.
 • по вопросам реестра и кадастра.
 • по иным юридическим вопросам.

apie mus

 • Vygaudas_Molis

  Vygaudas Molis

  Advokatas

  • Gimė 1952 m. balandžio 7 d.
  • 1974–1990 m. – teisinis darbas įvairiose įmonėse, susivienijimuose ir žinybose.
  • 1988 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
  • 1988–1993 m. buvo Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto dėstytoju.
  • 1990–1991 m. – Kauno miesto valdybos Rejestro tarnybos viršininko pavaduotojas.
  • 1992–1996 m. – Kauno miesto valdybos Butų privatizavimo tarnybos viršininkas.
  • 1995–2011 m. – valstybės įmonės „Registrų centras“ Kauno filialo Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas.
  • 2011–2013 – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
  • 2004 m. rugsėjo 23 d. pripažintas advokatu, priėmė priesaiką.
  • Lietuvos teisininkų draugijos narys, tarybos ir valdybos narys, Kauno skyriaus pirmininkas.
  • Įkūrė Lietuvos teisininkų draugijos skyrius dvylikoje Lietuvos miestų.
  • 2004 m. buvo įtrauktas į Vyriausiosios rinkimų komisijos sąrašą nuo Lietuvos teisininkų draugijos.

  Gyvenimo moto:

  „Kiekvieną pralaimėjimą, turime paversti pergale.“

 • Kristina Lukauskaitė

  Kristina Lukauskaitė

  Advokatė

  • Gimusi 1976 m. gegužės mėn. 18 d.
  • 1996 – 2000 Lietuvos Muzikos Akademija, Kauno fakultetas. Įgytas menų bakalauro laipsnis (fortepijono specialybė);
  • 2000 – 2004 Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės institutas. Įgytas teisės magistro laipsnis (komercinės teisės specialybė); Įgytas Michigan State University, Detroit College of Law. Transnacionalinės teisės sertifikatas (Certificate in Transnational Law).
  • 2004 – 2008 advokato padėjėja Advokatės Nijolės Petraitienės kontoroje.
  • Nuo 2008 m.  – Lietuvos teisininkų draugijos narė.
  • 2008 gruodžio mėn.  Lietuvos Advokatų Tarybos sprendimu pripažinta advokate.
  • Nuo 2009 vasario mėn. – praktikuojanti advokatė
  • 2006-2013 V.A.Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos dėstytoja (dėstomi dalykai: Įmonių teisė, Komercinė teisė, Šeimos teisė, Sutarčių teisė, Verslo teisė)
  • Nuo 2013 m.  – Kauno kolegijos lektorė (dėstomi dalykai: Teisės teorija,   Socialinės apsaugos teisė)
  • Nuo 2014 birželio mėn.  – Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno skyriaus Teisės komisijos pirmininko pavaduotoja

  Leidiniai, straipsniai, konferencijos:

  • Įmonių vadovų teisinė atsakomybė. Vilnius: Eugrimas, 2009.
  • „Privataus juridinio asmens valdymo organo teisinio statuso specifiškumą lemiantys veiksniai“. Lietuvos sporto universitetas. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos, 2014.
  • 2014 04 17 Participated in the international scientific-practical  conference „catching up new ideas: management, Economics and Law 2014“ pateiktas straipsnis „Privataus juridinio asmens vadovo skyrimo ir atleidimo iš pareigų ypatumai“.
  • 2014-04-03 „Education as the road to manage your business ideas: students’ reviews’2014“ pateikti straipsniai:
   • “Skurdas: socialinės rizikos veiksnys. Skurdo įtaka nusikalstamų veikų atlikimui Lietuvos Respublikoje” (Simona Rudzevičiūtė, lekt. Kristina Lukauskaitė)
   • “Prokūros ir juridinio asmens išduodamo įgaliojimo lyginamoji analizė. Atstovavimo teisminėse institucijose problemos” (Simona Rudzevičiūtė, lekt. Kristina Lukauskaitė.

  Gyvenimo moto:

  “Norint atlikti didžius darbus, nereikia būti genijumi, nereikia būti aukščiau žmonių, reikia būti kartu su jais.” / Š. Monteskje /

 • Viktorija_Skridailaite_Gribeniene

  Viktorija Skridailaitė-Gribėnienė

  Advokato padėjėja

  • Gimusi 1986 m. balandžio 10 d.
  • 2005-2008 m. baigė Kauno Kolegijos Ekonomikos ir teisės fakultetą. įgijoTeisės profesinio bakalauro diplomą.
  • 2007-2012 m.  dirbo UAB “Kaunoauto” – vadybininke.
  • 2008- 2012 m. baigė Vytauto Didžiojo Universitetą. Įgijo Teisės magistro laipsnį. Įgytas Michigan State University–Transnacionalinės teisės sertifikatas (Certificate in Transnational Law).
  • 2013 m. balandžio 15 d.  įtraukta į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašus.
  • 2013-2015 m. atliko Advokatės padėjėjos praktika Advokatės Vilmos Normantienės kontoroje.
  • 2015 m. atlieka Advokatės padėjėjos praktika Vygaudo Molio advokato kontoroje.

  Gyvenimo moto:

  Neskubėk teisti, pirmiau pabandyk suprasti.

 • Aistė Dainiūtė

  Aistė Dainiūtė

  Advokato padėjėja

  • Gimė 1991 m. spalio 13 d.
  • 2015 m. baigė Kazimiero Simonavičiaus universitetą. Įgijo teisininko kvalifikacijos magistro laipsnį.
  • 2015 m. rugsėjo 8 d. tapo Lietuvos teisininkų draugijos nare.
  • 2015 m. spalio 1 d. įtraukta į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašus.

  Gyvenimo moto:

  „Geriau bloga taika nei geras karas.“

 • Indrė Juškevičiūtė

  Indrė Juškevičiūtė

  Advokato padėjėja

  • Gimusi 1989 m. kovo 29 d.
  • 2008-2012 m. baigė Mykolo Romerio universitetą. Įgijo Teisės bakalauro diplomą.
  • 2013-2015 m.  dirbo UAB “Sabrida” – teisininkė.
  • 2012- 2014 m. baigė Mykolo Romerio universitetą. Įgijo Teisės magistro laipsnį.
  • 2014-2015 m. dirbo UAB „Rokinta“ – direktorė.
  • Nuo 2014 m vasario mėn. Teisininkų draugijos narė.
  • 2015 m. rugsėjo 1 d. įtraukta į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašus.

  Gyvenimo moto:

  „Visada kažkas atrodo neįmanoma, tol, kol Tu to nepadarai.“

naujienos

Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus atkūrimo 25 -ečio paminėjimas

Siūlome peržiūrėti Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus  atkūrimo 25 -ečio paminėjimo, kuris įvyko 2014 vasario 07 d. Kauno miesto Rotušėje akimirkas.

Iškilmingas renginys skirtas P. Leono 150-osioms gimimo metinėms paminėti

Nuotraukos iš Iškilmingo renginio skirto P. Leono 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

Pažymėjimų moksleiviams įteikimas Vytauto Didžiojo universitete

Nuotraukos iš pažymėjimų įteikimo moksleiviams Vytauto Didžiojo universitete.

Kauno kolegijos 15-os metų jubiliejaus šventė

Trečio Amžiaus Universiteto 2015 m. mokslo metų atidarymo šventė

kontaktai

Jeigu Jums reikia teisinės pagalbos ar konsultacijos prašome susisiekite

Kontaktinė informacija

V. Molio advokato kontora
Laisvės al. 101-21
Kaunas, LT-44291

Mob. tel: 8 699 42852

Telefonas: (8 37) 202 947

Faksas: (8 37) 202 947

V. Molio advokato kontora žemėlapyje